Publicatie datum: 9 juli 2013

U kunt als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die u in de toekomst verwacht. Dit kunt u doen door een fiscale voorziening of een kostenegalisatiereserve (KER) te vormen. Een voordeel hiervan is dat u de kosten kunt spreiden over verschillende jaren. De winst in die jaren zal dalen en zodoende betaalt u minder belasting in die jaren. Voor het vormen van een fiscale voorziening en een KER gelden verschillende criteria.   Wat is een fiscale voorziening? Een fiscale voorziening is een passief post op de balans en kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: • De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis); en • Die uitgaven kunnen aan die periode worden toegerekend (toerekeningseis); en • Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (zekerheidseis).

Let op! U dient aannemelijk te maken dat aan de hiervoor genoemde drie voorwaarden voldaan is. Dit wordt getoetst aan de hand van feiten en omstandigheden zoals die per balansdatum zijn.

Wat is een KER? De KER is een fiscale reserve die ten laste van de winst kan worden gevormd voor toekomstige uitgaven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: • De toekomstige kosten leiden tot een piek in de uitgaven; en • Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat die uitgaven zullen worden gedaan; en • Deze worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van het jaar van dotatie.   Verschil tussen fiscale voorziening en KER Uit de bovenstaande voorwaarden blijkt dat een KER beperkt blijft tot de kosten die aan het jaar van de dotatie kunnen worden toegerekend terwijl een voorziening ziet op alle jaren tot en met balansdatum waaraan de kosten kunnen worden toegerekend. Hierdoor is bij de KER geen inhaal mogelijk. Dat wil zeggen dat kosten die toe te rekenen zijn aan oude boekjaren niet meegerekend mogen worden. Bij het vormen van een voorziening kan dit wel.