Publicatie datum: 20 oktober 2022

Geen bezwaar = geen compensatie?

U heeft via de media ongetwijfeld vernomen dat onze regering niet voornemens is om compensatie te bieden aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing. Dat is echter geen reden om meteen te wanhopen.

Aanslag 2017 t/m 2020 laten verminderen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de aanslag Inkomstenbelasting over de jaren 2017 t/m 2020 ambtshalve te laten verminderen. Per belastingjaar dient een apart verzoek te worden ingediend en het verzoek voor het jaar 2017 dient uiterlijk 31 december 2022 bij de belastingdienst binnen te zijn.

Duik het archief in…

Helaas zult u, alvorens zo’n verzoek kan worden ingediend, wel wat informatie uit uw archieven moeten gaan opduiken. Het verzoek moet namelijk vergezeld gaan van een gespecificeerde opgave van de door u uit uw vermogen behaalde revenuen. Bij bank- en spaartegoeden is dat relatief simpel. De bank verstrekt altijd een jaaropgave van de aan u in een jaar uitgekeerde rente. Als u beschikt over aandelen wordt het al iets gecompliceerder. U zult dan een opgave moeten meesturen van de door u ontvangen dividenden. Nog lastiger wordt het als u in het bezit bent van verhuurd onroerend goed. Dan zult u niet alleen een opgave moeten maken van de door u ontvangen huren, maar ook van de door u ten behoeve van die onroerende zaken betaalde kosten.

Laat het ons regelen!

Uiteraard zijn wij graag bereid om het hiervoor genoemde verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag in te dienen. Vooralsnog beperken wij ons nog even tot het jaar 2017 omdat de termijn hiervoor per 1 januari 2023 vervalt. De kosten voor het verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag Inkomstenbelasting 2017 bedragen € 160 (exclusief btw), mits u ons de hiervoor genoemde opgave van de door u behaalde revenuen verstrekt.

Kans op afwijzing & bezwaar

De kans dat de Belastingdienst het verzoek tot ambtshalve vermindering gaat afwijzen, is bijzonder groot. In dat geval zult u vervolgens wel weer bezwaar moeten aantekenen tegen die afwijzing. Ook daar zijn helaas weer kosten aan verbonden, en wel wederom € 160 (exclusief btw).

De kans dat dit bezwaar ook weer zal worden afgewezen is helaas groot. In dat geval kunt u in beroep te gaan en resteert de weg naar de rechtbank. Vermoedelijk zal er in deze zaak dan een proefprocedure worden gestart zodat de kosten daarvan beperkt zullen zijn. Tot op heden is hierover niets bekend en heeft de Belastingdienst/ Ministerie van Financiën hierover (helaas) ook geen duidelijkheid gegeven.

Geen garantie, maar wel zeer de moeite waard!

U dient zich te realiseren dat u dus kosten gaat maken die niet gegarandeerd gaan leiden tot een belastingverlaging.

Regel het voor 1 december

Indien u wilt dat wij het verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag Inkomstenbelasting voor u gaan verzorgen, dan verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten. U kunt dit doen via peter.jutte@jongejanenpartners.nl. Voor verzoeken welke na 1 december 2022 bij ons binnenkomen, kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig bij de Belastingdienst zullen worden ingediend.