Publicatie datum: 9 juli 2013

Verzekeringen en diensten van tussenpersonen bij verzekeringen zijn vrijgesteld van btw. Maar wat is nu precies vrijgesteld? De vrijstelling geldt voor de volgende vergoedingen: • De premie of kapitaalstorting die de klant betaalt voor de verzekering; • De vergoeding voor het afsluiten van de verzekering.

Gerechtshof Den Haag heeft onlangs besloten dat dienstverlening die niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf, niet vrijgesteld is van btw. In het onderhavige geval ging het om het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Volgens het hof heeft de communautaire en daarmee de nationale verzekeringsvrijstelling specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht. Het is juist vanwege die bedoeling, dat de vrijstelling zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten.

Welke omzet valt nog meer buiten de vrijstelling? U kunt denken aan: • Onderhoudscontracten; • Delcrederebedingen; • Factoorovereenkomsten; • Het aanbrengen van klanten bij een verzekeringsmaatschappij zonder zelf de verzekering af te sluiten; • Provisie die een verzekeringsagent aan een reisorganisatie betaalt voor het aanbrengen van een nieuwe klant; • Schade-expertisediensten.