NOW3 regeling

Vanaf 16 november 2020 kunnen werkgevers die daarvoor in aanmerking komen een aanvraag doen voor de NOW3 regeling.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de NOW3 regeling en onder welke voorwaarden?

 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over het 1e tijdvak (oktober, november en december 2020) of 30% omzetverlies verwacht vanaf januari 2021 (tijdvakken 2 en 3) komt in aanmerking.
 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan het geldende omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste het geldende omzetverlies heeft, komen in aanmerking mits ze aan de aanvullende voorwaarden voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau voldoen. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.
 • Over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag van meer dan € 100.000.
 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
  De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde indien de toegekende voorschotsubsidie meer bedraagt dan € 100.000
 • Voor deelname aan NOW 3 die per 1 oktober geldt, maakt het niet uit of u wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW1 (maart, april, mei) of de NOW2 (juni, juli, augustus, september). Als u vanaf 16 november voor de eerste keer een NOW-aanvraag doet, kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 oktober, 1 november, of 1 december. Indien u eerder een beroep heeft gedaan op de voorgaande tranche van de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW3 vastgesteld op juni 2020 (peildatum 15 augustus).

Het verstrekte voorschot kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de subsidieontvanger, als dit ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of als niet aan de verplichtingen is voldaan.

Meer weten?

Voor nadere informatie of hulp bij het aanvragen van de NOW-regeling kunt u contact opnemen met de medewerkers van de loonafdeling, welke in Schagen te bereiken zijn.