Publicatie datum: 26 augustus 2020

Prinsjesdag is geweest, de fiscalisten van Jongejan en Partners hebben alle wetgevende stukken doorgenomen en geven u in kort bestek een samenvatting van de naar hun mening belangrijkste punten:

1. WIJZIGINGEN INKOMSTENBELASTING

BELASTINGPLAN 2021: tarief en heffingskortingen

  • Het tarief van de eerste schijf IB/LB wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Voor AOW-ers gaat het tarief eerste schijf van 19,45% naar 19,20%. Voor hen gaat het tarief in de tweede schijf van 37,35% naar 37,10%.
  • De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt al in 2021 ingevoerd.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, om deze vervolgens in 2022 weer te verhogen.
  • De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Vanaf 2021 wordt deze verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van € 250).
  • Invoeren van een winstvrijstelling voor de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19 (COVID-19).
  • Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 voor niet-werknemers
  • Een bonus die wordt toegekend op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 aan niet-werknemers kunnen net als bij werknemers als eindheffingsbestanddeel in aanmerking worden genomen.

OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2021

In de voorgestelde aanpassing van de KIA is expliciet opgenomen dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming ook wordt uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de belastingplichtige en niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van die belastingplichtige tezamen.

WET AANPASSING BOX 3

Per 1 januari 2021 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021 € 100.000. De schijfgrenzen die horen bij het berekenen van het forfaitair rendement uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld, de tweede schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%.

De verhoging van het heffingvrije vermogen werkt door naar de vermogenstoets die in veel inkomensafhankelijke regelingen wordt gehanteerd. Zonder aanpassingen zouden meer betrokkenen in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke tegemoetkoming. In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld om de vermogenstoets voortaan te baseren op de rendementsgrondslag in box 3. Belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 31.340 zijn voorbij de vermogenstoets voor de toeslagen.

2. WIJZIGINGEN LOONBELASTING

De in het Besluit noodmaatregelen coronavirus opgenomen goedkeuring dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt, wordt in de wet vastgelegd. Het percentage van 1,2% dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18%.

3. WIJZIGINGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het hoge VPB-tarief blijft 25%. Het lage VPB-tarief gaat van 16,5% naar 15%. De eerste tariefschijf wordt verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Invoeren fiscale coronareserve (COVID-19)

Bij het bepalen van de in het jaar 2019 genoten winst kan een fiscale coronareserve worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Het ‘coronagerelateerde verlies’ betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

Het effectieve tarief van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting gaat van 7% naar 9%.

Vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u natuurlijk bellen met uw vaste contactpersoon of 0224-214144, Peter Jutte en Ronald Lohstro staan u graag te woord.

foto credit bij dit artikel: Contando Estrelas en Andrea Mayer-Edoloeyi