Publicatie datum: 25 april 2013

Conform het Burgerlijk Wetboek heeft elke werknemer in Nederland recht op het aantal vakantiedagen van 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een werknemer die 5 dagen per week werkt, heeft dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Ook bij ziekte behoudt de werknemer het recht op deze wettelijke vakantiedagen. Naast deze vakantiedagen hebben veel werknemers recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Het recht op deze dagen wordt meestal bepaald door een Collectieve Arbeidsovereenkomst of deze worden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Wettelijke dagen

Het is van belang om deze vakantiedagen gesplitst bij te houden. De vervaltermijn van de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen verschillen namelijk, waardoor het noodzakelijk is om deze dagen administratief uit elkaar te houden. De wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden na afloop van het kalenderjaar. De vakantiedagen over 2012 vervallen dus per 1 juli 2013. Het is dus belangrijk dat u uw werknemers de mogelijkheid geeft om deze vakantiedagen op te nemen voordat ze vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze vervaltermijn niet. Hiervoor geldt een termijn van 5 jaar.

Vervaltermijn

Het is mogelijk om af te wijken van de vervaltermijn van 6 maanden. U kunt hierover afspraken maken met uw werknemer. Dit moet echter wel schriftelijk gebeuren en mag alleen in het voordeel van de werknemer. Er mag ook van deze 6 maanden afgeweken worden indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen binnen het betreffende kalenderjaar + de 6 maanden daarna. Over het algemeen geldt dit niet voor een langdurige zieke werknemer. Als aan een zieke werknemer een re-integratie verplichting is opgelegd kan er ook vanuit gegaan worden dat de werknemer de mogelijkheid heeft gehad om vakantiedagen op te nemen.

Wilt u meer weten over de vervaltermijnen van vakantiedagen of de opbouw van vakantiedagen bij ziekte? Neemt u dan contact op met een medewerker van de salarisafdeling in Schagen. U kunt deze afdeling bereiken op 0224-214144.