Publicatie datum: 25 maart 2013

Sinds 2006 heeft de WIA ( Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ) de WAO vervangen. Wie in dienstverband werkt en na 2 jaar ziekte nog steeds niet in staat is ( geheel ) zijn werkzaamheden te hervatten kan wellicht aanspraak maken op een uitkering van de WIA. De WIA bestaat uit 2 onderdelen: De IVA ( Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten ) en de WGA ( wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten ).

toekomst

In de IVA komt uw werknemer terecht als het UWV heeft vastgesteld dat hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Met andere woorden: Er is een minder dan geringe kans dat uw werknemer in de toekomst nog door arbeid een inkomen kunt genereren. De hoogte van de IVA uitkering, die door kan lopen tot de AOW gerechtigde leeftijd, is 75 % van het laatstverdiende loon, met een maximum van het maximumdagloon.

beperking

In de WGA komt uw werknemer terecht wanneer het UWV heeft vastgesteld dat hij weliswaar een beperking heeft bij het verrichten van arbeid, maar dat hij nog voldoende capaciteiten heeft om in ieder geval voor een deel een eigen inkomen te genereren. Uw werknemer krijgt een WGA uitkering die onder andere ook afhankelijk is van de verdiensten die hij nog heeft. Uw werknemer dient voor minimaal 35 % arbeidsgehandicapt te zijn om aanspraak te kunnen maken op een WGA uitkering.

UWV

Momenteel is het voor u als werkgever mogelijk om voor de WGA eigenrisicodrager te zijn. Dit houdt in dat u zelf het risico loopt voor uitkeringen die werknemers ontvangen in het kader van de WGA. U betaald dan geen premie meer aan het UWV. Het UWV eist wel van u dat u kunt garanderen dat u maximaal 10 jaar lang de WGA uitkering voor uw werknemer(s)kunt betalen. Omdat bijna geen enkele werkgever dit kan betalen worden hiervoor verzekeringen afgesloten die de WGA uitkeringskosten dekken.

Werkgevers

Werkgevers kunnen 2 x per jaar de keuze maken of ze vanuit het UWV willen overstappen naar het eigen risicodragerschap of andersom. Deze momenten zijn 1 januari en 1 juli. Bij de teruggang van het eigen risicodragerschap naar het UWV heeft u overigens ook te maken met contracten die u met de verzekeraar heeft afgesloten. Werknemers die eventueel reeds een uitkering ontvangen blijven bij de verzekeraar.

nadeel

Kijk bij de overgang van het UWV naar het eigen risicodragerschap niet alleen naar de premie. In veel gevallen zal de premie van de verzekering lager zijn als wat het UWV in rekening brengt, hoewel door verliezen op deze verzekeringen de premies de laatste jaren behoorlijk omhoog gegaan zijn. Een nadeel hierbij is dat het UWV de uitkering die zij aan de arbeidsongeschikte werknemers betalen bij u indienen. Deze nota dient u weer in te dienen bij de verzekeraar, die dat weer aan u overmaakt ( rechtstreeks overmaken aan het UWV door de verzekeraar is over het algemeen niet mogelijk ). Een ander ( groot ) nadeel is daarnaast dat u tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk blijft voor re-integratie van uw arbeidsbeperkte werknemer. Wanneer u bij het UWV verzekerd bent ligt de verantwoordelijkheid bij het UWV. Nadeel hiervan is echter wel dat u de regie over de re-integratie van uw werknemer dan kwijt bent, terwijl de premie die u aan het UWV moet betalen onder andere gebaseerd is op de hoogte van de uitkeringen die gedaan worden aan u gedeeltelijk arbeidsgeschikte ( ex- ) werknemers.

Kortom

De keuze voor het UWV of eigen risicodragerschap dient breder bekeken te worden dan alleen de winst die te behalen is op premies. Wat de juiste keuze is, is niet in het algemeen te geven, maar dient per werkgever bekeken te worden. Wanneer u vragen heeft over de keuze die voor u het beste is kunt u contact op nemen met de personeelsadviseurs van Jongejan & Partners in Schagen.